eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka
Peter, 07.10.2010 (42108 pretan)

Medzi stanicami Filiálka a Petralka sa vybudujú dva jednokoajné tunely a dve zastávky, Nivy a Centrum, ktoré budú na avom brehu Dunaja. Na pravom brehu Dunaja bude odboka Dunaj, kde sa tra rozdelí na dva smery. Tra SR bude smerova do existujúcej stanice Petralka a tra „mestskej dráhy“ do Janíkovho dvora. Zmeny sa budú týka aj elezninej stanice Petralka. Viac informácií je v lánku.

Popis trasy od elezninej stanice Filiálka do stanice Petralka
 
Tunelové trasy sa budú realizova ako dve samostatné rúry technológiou razenia mechanizovaným štítom, bez narušenia povrchu územia. Zaiatok trasy bude v stavebnej jame pre výstavbu stanice Filiálka. Dva jednokoajné tunely budú razené kontinuálne a po odboku Dunaj. Priestorom oboch zastávok budú pretiahnuté vopred vyrazenými staninými tunelmi. Navrhované riešenie z hadiska smerových pomerov rešpektuje polohu zastávok Nivy (pod Šagátovou ulicou) a Centrum (pod Olejkárskou ulicou). Zaiatok trate bude na konci petralského zhlavia stanice Filiálka s osovou vzdialenosou 12,20 m. Následne avotoivým oblúkom zmení osovú vzdialenos medzi koajou . 1 a . 2, take v podzemnej razenej zastávke Nivy bude osová vzdialenos 23,00 m. Dvomi protismernými oblúkmi r=680 m a r=360 m sa stoí do osi zastávky Nivy. Za zastávkou Nivy znova dvomi protismernými oblúkmi r=684 m a r=600 m sa stoí do osi zastávky Centrum (osová vzdialenos 34,00 m). Následne bude podchádza Dunaj. Pravotoivým oblúkom r=360 m stoí popod dianicu Einsteinova, mostný objekt Jantárovej cesty a lávku pre peších, okolo objektu Waw House, priom koaj . 1 mimoúrovovo prekriuje dva jednokoajné tunely trate odboka Dunaj – stanica MHD. V pokraovaní sa dostane do súbehu s existujúcou elezninou traou zo stanice ÚNS do stanice Petralka a existujúcou zástavbou Waw House, Átrium, Ravak. Tra ÚNS – Petralka kopíruje po oboch stranách dvoma jednokoajnými tunelmi. V oblasti objektu Digital Park sa stoí avotoivým oblúkom r=590 m v súbehu s traou od stanice ÚNS – Petralka a následne po vystúpaní na terén prejde popod estakádu Panónskej cesty a napojí sa do nononavrhovaného filiálskeho zhlavia elezninej stanice Petralka. Tunely budú v celej svojej dke osvetlené umelým osvetlením. Osvetovacia sústava bude iarivkovými svietidlami umiestnenými na stenách tunela vo výške cca 1,90 m. Rozmiestnenie svietidiel bude po jednej strane vo vzdialenosti 10 m s tým, e pri dôleitých miestach v tuneli bude umiestnené alšie svietidlo. V tunelovej trase bude kadé druhé svietidlo navrhnuté s vlastným batériovým zdrojom na dobu 120 min – núdzové osvetlenie. Napojenie podruných rozvádzaov bude navrhnuté z projektovaných transformovní.
 
Projekt TEN-T 17 od Filiálky do Petralky
TEN-T 17
 
Úsek od elezninej stanice Filiálka po zastávku Nivy bude po kriovaní Šancovej pokraova medzi objektom trnice a budovou elezninej polikliniky a ku kriovatke Krínej s Legionárskou, kde sa stoí vavo a súbene s ulicou Karadiova po jej avej strane bude pokraova zhruba v trase Budovateskej a do priestoru navrhovanej zastávky Nivy.
 
Zastávka Nivy bude podzemný objekt, umiestnený pod Šagátovou ul., zo severu ohraniený Párikovou, z juhu ul. Mlynské Nivy, z východu chodníkom pred vstupom do autobusovej stanice a zo západu parkoviskom pri centrále VÚB. V objekte budú umiestnené priestory pre nástup a výstup cestujúcich a priestory pre technické a prevádzkové zariadenia. Na zastávke budú zastavova vlaky regionálnej a mestskej dopravy. Dka hrany nástupiša bude 150 m. Objekt zastávky bude ma šes podzemných podlaí. V I. podzemnom podlaí bude podzemný vestibul prístupný z viacerých smerov cez vstupy umiestnené na teréne. Vestibul bude verejným priestorom v hbke cca 8,0m pod terénom. Na vestibul naviau vertikálne komunikácie – eskalátory, ktoré vyústia na nástupiská v hbke cca 33 m pod terénom. Vo vestibule v I. podzemnom podlaí budú umiestnené sluby cestujúcim a technické priestory. Vestibulom budú prechádza vzduchotechnické kanály zabezpeujúce prívod a odvod vzduchu, ktoré budú ústi nad terén vo výške minimálne 4,0 m. V II. a III. podzemnom podlaí bude strojova vzduchotechniky, vo IV. podzemnom podlaí vzduchotechnické kanály vedúce z priestorov nástupiska. V V. podzemnom podlaí bude koajisko a nástupiská. Na severnom konci, v prienej chodbe, do ktorej budú ústi eskalátory bude vstup do chránenej únikovej cesty, ktorá bude prechádza severnou šachtou a bude koni priamo na teréne. Chránenú únikovú cestu bude tvori pevné schodisko a dvojica výahov. Na junom konci v prienom prepojení bude alšia chránená úniková cesta s pevným schodiskom a dvojicou výahov. V VI. podzemnom podlaí bude podnástupiskový priestor pre potrubné a káblové vedenia z priahlých tunelových rúr.
 
V úseku od zastávky Nivy po zastávku Bratislava centrum sa vybuduje dvojkoajná elezniná tra vedená v dvoch jednokoajných tuneloch. Trasa bude realizovaná kontinuálne raziacim mechanizmom od stavebnej jamy Filiálka. Trasa bude postupne klesa do najnišieho bodu nivelety, ktorý sa nachádza na bratislavskej strane Dunaja. Trasa podíde existujúcu zástavbu ohranienú ulicami Mlynské Nivy zo severnej strany, Chalupkovou z východnej strany a ul. Dostojevského rad zo západnej strany. Ako nadzemný objekt bude v tomto úseku iba objekt do ktorého vyústi schodisko z tunelovej rúry pre vstup hasiského a záchranárskeho zboru. Objekt bude umiestnený v priestore chodníka v kriovatke ulíc Dostojevského rad – ulenova.
 
Zastávka Centrum bude podzemný objekt. Bude sa nachádza v pozdnej osi Olejkárskej ul. Na severe bude ohraniená kriovatkou Landererova - Dostojevského rad a na junej Pribinovou ul. Objekt bude ma dva vestibuly. Severný bude umiestnený veda centrály spolonosti Alianz-Slovenská poisova, juný bude západne od novej budovy SND v kriovatke Olejkárska/Pribinova. Do severného vestibulu povedú dva vstupy umiestnené po oboch stranách Olejkárskej v blízkosti s kriovatkou s Landererovou. Do juného vestibulu bude vstup jedným vstupom pri Pribinovej. Vstupy do vestibulov budú chránené pred nepriazou poasia prístreškami. Zastávka bude ma šes podzemných podlaí. V I. podzemnom podlaí v hbke cca 8,0 m pod terénom bude umiestnený vestibul, na ktorý naviau vertikálne komunikácie – eskalátory, ktoré vyústia na nástupiská v hbke cca 41 m pod terénom V. podzemnom podlaí. Vo vestibule budú umiestnené sluby cestujúcim a technické priestory. Vestibulom budú prechádza kanály vzduchotechniky zabezpeujúce prívod a odvod vzduchu, ktoré vyústia nad terén vo výške minimálne 4,0 m. V II. a IV. podzemnom podlaí budú umiestnené technické priestory. V V. podzemnom podlaí budú nástupiská. V VI. podzemnom podlaí bude podnástupiskový priestor pre potrubné a káblové vedenia z priahlých tunelových rúr. Všetkými výškovými úrovami budú prechádza dve chránené únikové cesty , tvorené pevnými schodiskami a dvojicami výahov.
 
V úseku od zastávky Centrum po odboku Dunaj bude vybudovaná dvojkoajná elezniná tra vedená v dvoch jednokoajných tuneloch. Výstavba bude prebieha kontinuálne raziacim mechanizmom od stavebnej jamy Filiálka. Tunely budú podchádza koryto rieky Dunaj vo vzdialenosti cca 290 m východne od Starého mosta. V tomto úseku nebudú umiestnené iadne nadzemné objekty.
 
Odboka Dunaj, bude objektom, v ktorom sa vybuduje koajový rozplet tratí, a to trate SR smerujúcej do existujúcej stanice Petralka a trate mestskej dráhy smerujúcej do Janíkovho dvora. Rozdelenie bude umiestnené na petralskom brehu Dunaja za vzdušnou stranou protipovodovej hrádze. Pôjde o stavebný a technologický objekt, v ktorom okrem koajového rozvetvenia bude umiestnená aj úniková cesta z tunela na povrch. Nadzemnú as bude tvori samostatný prízemný objekt, v ktorom vyústia zvislé únikové schodiská vedúce z tunelovej rúry. Objekt sa bude nachádza cca 280 m východne od Jantárovej ul. K objektu bude vytvorená úelová komunikácia.
 
Osová vzdialenos koají od filiálky po Petralku bude premenná od 12,20 m do 34,00 m, na zaiatku a konci úseku je daná petralským zhlavím elezninej stanice Filiálka a filiálskym zhlavím elezninej stanice Petralka. V medzistaninom úseku je urená potrebnou šírkou nástupísk zastávok Nivy a Centrum a technológiou výstavby razených tunelov. Z hadiska výškového vedenia bude úsek od 17 m na zhlaví stanice Filiálka a po pribline 43 m pod úrovou terénu za zastávkou Centrum. Sklonové pomery budú nasledovné. Zaiatok úseku bude rešpektova sklon a výšku petralského zhlavia stanice Filiálka 3,00 ‰, podídenie CO krytu 20,00‰, následné zniovanie sklonu na 12,54‰ a následne na 3,00 ‰ v úseku zastávky Nivy, priom sa niveleta dostane na úrove cca 32,0 m pod terén. Za zastávkou Nivy bude pokraova v klesaní 18,86‰ sklonom z hadiska monosti zníenia sklonu na 3,00 ‰ v úseku zastávky Centrum a súasne podídenia objektu Eurovea, kde sa niveleta koaje dostane na úrove cca 43,00 m pod terén. Následne po podídení objektu Eurovea tra bude stúpa popod Dunaj 20,00‰ sklonom z hadiska mimoúrovového vykriovania sa koaje . 1 s dvoma jednokoajnými tunelmi trate odboka Dunaj – stanica MHD. Stúpanie z popod objektu Eurovea 20,00 ‰ sklonom a následné sa napojí do filiálskeho zhlavia elezninej stanice Petralka s medzisklonom 10,27‰. Medzisklon je navrhnutý v úseku existujúcej zástavby z dôvodu vedenia navrhovanej trate v o najväšom rozsahu v tuneloch pod terénom v snahe nezhorši ivotné prostredie existujúcich objektov a zachova ich obsluhu s existujúcimi komunikáciami. Na konci úseku sa tra napojí v 0,00‰ sklone do novovybudovaného filiálskeho zhlavia elezninej stanice Petralka. V úseku odboka Dunaj – Petralka budú vybudované protihlukové steny, ktoré budú umiestnené v celom rozsahu povrchového vedenia trate z oboch vonkajších strán v rozsahu od portálu avého a pravého tunela po koniec ucelenej asti stavby. Výška protihlukových stien bude 3 m nad niveletou koaje. 
 
V odboke Dunaj bude vybudovaná konštrukcia koajového rozpletu. Celý objekt koajového rozpletu bude ma dve podlaia s nadväzujúcimi šachtami vyvedenými a na povrch zakonenými nadzemnými objektami. Prvé podlaie bude v úrovni koají. V mieste rozpletu koají budú hbené traové tunely, ktoré sa rozšíria v smere stanienia a budú spojené prepojkami. Medzi traovými tunelmi budú technologické miestnosti, trafostanica a automatická tlaková preerpávacia stanica. V okrajovej asti medzi traovými tunelmi bude z prepojky vedené únikové schodisko a dva výahy, ktoré v rovnakom profile stúpajú v šachte a na povrch. Druhé podlaie bude nad úrovou koají a budú tam umiestnené oddelené strojovne vzduchotechniky nadväzujúcich razených traových tunelov, t.j. 6 strojovní. Definitívna nosná konštrukcia koajového rozpletu bude elezobetónová a bude tvorená doskou, stropom a stenami v kadom podlaí. Šachty budú tvorené elezobetónovými pravouhlými stenami. Zväšené prierezy pre odboenie trate sú umiestnené zo stavebnej jamy odboky Dunaj smerom do centra. Tak, ako sa rozbiehajú koaje výhybkových vetiev v odboke, rozšíri sa prierez odboky (vidlice) tunela. Pre kadú tunelovú rúru sú navrhnuté tri vekosti vzorových prienych rezov (profil . 1, . 2, . 3). Tunelový prierez vystrojený primárnym ostením bude ma šírku 11,1 m (profil . 1), 12,5 m (profil . 2), 15,5 m (profil . 3). Prieny rez tunela razeného v zeminách musí by uzavretý spodnou klenbou. Výška výrubu bude 10,7 m, 11,4 m a 12,5 m. Dka jednotlivých profilov bude 29,4 m (profil . 1), 24,2 m (profil .2) a 23,0 m (profil .3).
 
Od Odboky Dunaj smerom do stanice Petralka bude trasa kriova Einsteinovu a dianicu D2, priom podchádza pilótové základy protihlukových stien dianice. V km 5,366 bude kriova trasa tunel odboujúcej vetvy na nosný systém MHD. Výška nadloia bude od 21 do 8 m. Úelom objektu je vybudovanie tunelovej rúry pre vedenie elezninej trate v podzemí v razených traových jednokoajných tuneloch v medzistaniných úsekoch. V tuneloch budú okrem koajovej pevnej jazdnej dráhy a trolejového vedenia umiestnené aj rôzne technologické zariadenia slúiace prevádzke tunelov (káblové vedenia v chránikách, potrubie poiarnej vody, EPS at.). Prieny rez traových tunelov bude kruhový. Os koaje bude zhodná s osou tunelového profilu. V úseku od 6,151 do 6,777.5 stanienia poda koaje . 1 bude trasa vedená dvomi jednokoajnými hbenými tunelmi stúpaním v hodnote 20‰. Trasa bude vedená paralelne s existujúcou elezninou traou ÚNS – Petralka v tesnej blízkosti povrchovej zástavby. Vzhadom na úzky koridor, v ktorom je moné tunely realizova, bude výstavba hbených tunelov rozdelená na dve etapy.
 
V úseku trate 132 ÚNS – Petralka v skm od 16,300 do 17,200 bude vybudovaný nový elezniný spodok. Bude vybudované nové zemné teleso, konštrukcia podvalového podloia a odvodnenie zemnej pláne. V celom úseku bude tra s otvoreným koajovým lôkom. Nové elezniné teleso bude zaloené na konsolidanej vrstve. Z dôvodu výstavby hbených tunelových úsekov pred filiálskym zhlavím elezninej stanice Petralka, bude potrebné doasne vylúi dopravu striedavo z avej a pravej koaje, z dôvodu realizácie dvoch samostatných jednokoajných tunelov v tesnej blízkosti existujúcej koaje. Budú striedavo odstránené existujúce trolejové vedenia príslušnej koaje a po vybudovaní tunelovej rúry zasa obnovené. Nové trolejové vedenie bude vybudované od km 16,4 po km 17,057 pre rýchlos do 160 km/hod. Bude napájané z traknej napájacej stanice Petralka.
 
Zastávka Nivy
 
elezniná zastávka bude urená na nástup a výstup cestujúcich, na zaistenie prístupu k vlakovej súprave z úrovne terénu na úrove nástupiska a na odbavenie cestujúcich. Zastávka bude podzemný objekt, s priestormi pre nástup a výstup cestujúcich a priestormi pre umiestnenie technických a prevádzkových zariadení potrebných pre innos objektu a pre zabezpeenie prevádzky na elezninej trati. Na zastávke budú zastavova vlaky regionálnej a mestskej dopravy a tomu zodpovedá navrhovaná dka hrany nástupiša 150 m. Stred zastávky bude v km 3,710.
 
Projekt TEN-T 17 zastávka Nivy
TEN-T 17
 
Podzemná zastávka Nivy bude umiestnená pod Šagátovou ulicou. Bude ohraniená zo severu Párikovou ulicou, z juhu ulicou Mlynské Nivy, z východu chodníkom pred vstupom do autobusovej stanice a zo západu parkoviskom pri centrále VÚB banky. Do vestibulu sa bude vchádza cez vstupy na úrovni terénu. Do severnej asti vestibulu povedú dva vstupy z Párikovej ulice, v smere od ulice Mlynské nivy bude do junej asti vestibulu jeden vstup. Vstup z Párikovej ulice pri centrále VÚB bude chránený prístreškom, s oceovou konštrukciu s transparentnou výplou s plochým zastrešením. Dva vstupy do zastávky budú z vnútorných priestorov objektu Twin City. Plochy okolo vstupov do zastávky budú doplnené prvkami drobnej architektúry, informanými a orientanými tabuami navádzajúcimi k vstupom do zastávky i k nadväzujúcej MHD, smetnými košmi a zábranami vjazdu vymedzujúcimi pohyb motorových vozidiel.
 
Pevným schodišom a dvomi eskalátormi, ktoré budú súasou kadého vstupu, sa vojde do prvého podzemného podlaia, vestibulu, umiestneného pod Šagátovou ulicou. Vestibul bude verejným priestorom, umiestneným v hbke cca 8,0 m pod terénom, s úrovou podlahy 128,780 m n. m. Na vestibul nadviau vertikálne komunikácie, pohyblivé schody (eskalátory), ktoré budú ústi na nástupiská umiestnené na najnišom podlaí. Kadá trojica eskalátorov povedie do krátkej prienej chodby, ktorá bude smerova na nástupiská v hbke cca 33 m pod terénom vo výške 104,649 m n. m. v strede zastávky. Vo vestibule budú umiestnené sluby cestujúcim, blok hygienických zariadení slúiaci cestujúcej verejnosti a technické priestory, t.j. strojova tunelového vetrania a staninej vzduchotechniky, trafostanica, rozvoda VN a NN, priestory pre automatické systémy riadenia a oznamovacie zariadenia, dozor zastávky a sluobné WC pre zamestnancov. Vestibulom budú prechádza kanály vzduchotechniky zabezpeujúce prívod a odvod vzduchu, V II., III. a IV. podzemnom podlaí budú strojovne a zariadenia vzduchotechniky a budú nimi prechádza chránené únikové cesty vedúce na terén prístupné cez poiarnu predsie. V. podzemné podlaie budú tvori koajisko a dve boné nástupiská, navzájom prepojené v strede a na oboch koncoch prienymi chodbami, ktoré umonia priechod z jedného nástupiska na druhé a súasne bude v dvoch prienych chodbách moný nástup na trojicu eskalátorov vedúcu do vestibulu. Nástupisko bude monofunkný priestor, slúiaci len na nástup a výstup cestujúcich z vlakových súprav. Dve jednostranné nástupiská budú súasou tunelových rúr. Na kadom nástupisku bude vylenený priestor, umoujúci v prípade potreby vykonávanie obasného dohadu nad dianím na nástupisku. Na severnom konci, v prienej chodbe, do ktorej budú ústi eskalátory, bude vstup do chránenej únikovej cesty, prechádzajúcou severnou šachtou a koniacou priamo na teréne. Chránenú únikovú cestu bude tvori pevné schodisko a dvojica výahov. Na junom konci bude v prienom prepojení vstup do druhej chránenej únikovej cesty. V VI. Podzemnom podlaí bude podnástupiskový priestor pre vedenie potrubných a káblových vedení z priahlých tunelových rúr do technických priestorov zastávky.
 
Zastávka Centrum
 
elezniná zastávka je urená na nástup a výstup cestujúcich z vlakových súprav, na zaistenie prístupu k vlakovej súprave z úrovne terénu na úrove nástupiska a na odbavenie cestujúcich. Zastávka Centrum bude podzemný objekt s priestormi pre nástup a výstup cestujúcich, vybavený priestormi pre umiestnenie technických a prevádzkových zariadení potrebných pre innos objektu a pre zabezpeenie prevádzky na elezninej trati. Na zastávke budú zastavova vlaky regionálnej a mestskej dopravy a tomu zodpovedá navrhovaná dka hrany nástupiša 150 m. Stred zastávky bude v km 4,399.
 
Projekt TEN-T 17 zastávka Centrum
TEN-T 17
 
Zastávka sa bude nachádza v pozdnej osi Olejkárskej ulice, na severnej strane bude ohraniená kriovatkou Landererova – Dostojevského rad a na junej strane Pribinovou ulicou. Objekt zastávky bude ma dva vestibuly. Severný vestibul bude umiestnený veda centrály spolonosti Allianz-Slovenská poisova, juný vestibul bude západne od novej budovy SND v kriovatke Olejkárska – Pribinova, v blízkosti prebiehajúcej výstavby komplexu Eurovea. Vestibuly budú ma úrove podlahy vo výške 129,430 m n. m. cca 8 m pod úrovou terénu. Do severného vestibulu povedú dva vstupy umiestnené po oboch stranách Olejkárskej ulice, oba budú v blízkosti kriovatky s Landererovou ulicou. Do juného vestibulu sa bude vchádza jedným vstupom, umiestneným pri Pribinovej ulici. Vstupy do vestibulov budú chránené prístreškami, t.j. nadzemnými oceovými zastrešenými konštrukciami, ktoré budú z troch strán transparentne opláštené. Pevným schodišom a dvomi eskalátormi umiestnenými pod prístreškami sa bude vchádza do prvého podzemného podlaia umiestneného pod Olejkárskou ulicou. Plochy okolo vstupov do zastávky budú doplnené prvkami drobnej architektúry, informanými a orientanými tabuami navádzajúcimi k vstupom do zastávky, i k nadväzujúcej MHD, smetnými košmi a zábranami vjazdu vymedzujúcimi pohyb motorových vozidiel.
 
V I. podzemnom podlaí zastávky sa budú nachádza severný a juný vestibul na ktoré nadviau vertikálne komunikácie, t.j. pohyblivé schody (eskalátory), ktoré vyústia na nástupiská umiestnené na najnišom podlaí. Kadá trojica eskalátorov povedie do krátkej prienej chodby, ktorá bude smerova na nástupiská, umiestnené v hbke cca 41 m pod terénom. V severnom vestibule budú riešené sluby cestujúcim, automaty na predaj cestovných lístkov, informané panely a blok hygienických zariadení, slúiaci cestujúcej verejnosti. Budú tu aj technické priestory, strojova poiarneho a tunelového vetrania, rozvoda NN a sluobné WC pre zamestnancov. Vestibulom budú prechádza kanály vzduchotechniky zabezpeujúce prívod a odvod vzduchu. V junom vestibule budú sluby cestujúcim strojova staninej vzduchotechniky, rozvoda NN, priestory pre automatické systémy riadenia a oznamovacie zariadenia a dozor zastávky. Vestibulom budú tie prechádza kanály vzduchotechniky, ktoré vyústia vo výške min.4,0 m nad úrovou okolitého terénu. Chránená úniková cesta vedúca na terén bude vdy prístupná cez poiarnu predsie. V II., III. a IV. podzemnom podlaí budú strojovne a zariadenia vzduchotechniky a budú nimi prechádza chránené únikové cesty. V V. podzemnom podlaí bude koajisko a dve boné nástupiská, navzájom prepojené v strede a na oboch koncoch prienymi chodbami, ktoré umonia prechod z jedného nástupiska na druhé a v dvoch prienych chodbách bude moný nástup na trojicu eskalátorov vedúcu do vestibulu. Nástupisko bude monofunkný priestor, slúiaci len na nástup a výstup cestujúcich z vlakových súprav. Výška podlahy nástupiska v strede zastávky bude 96,259 m n. m. Dve jednostranné nástupiská budú súasou tunelových rúr. Na severnom konci, v prienej chodbe, do ktorej ústia eskalátory, bude vstup do chránenej únikovej cesty, ktorá bude prechádza severnou šachtou a skoní na teréne. Chránenú únikovú cestu vytvorí pevné schodisko a dvojica výahov. Na junom konci bude v prienom prepojení vstup do druhej chránenej únikovej cesty, ktorú bude tvori pevné schodisko a dvojica výahov. VI. podzemné podlaie bude podnástupiskový priestor pre vedenie potrubných a káblových vedení z priahlých tunelových rúr do technických priestorov zastávky.
 
elezniná stanica Petralka
 
V rámci realizácie projektu TEN-T 17 bude vykonaná rekonštrukcia oboch zhlaví stanice Petralka. Rekonštrukcia bude na filiálskom zhlaví z dôvodu zapojenia dvoch nových koají a na rusoveckom zhlaví zdvojkoajnením trate na hraniný prechod Kitsee a výstavbou nového nástupiska. Novo navrhované ostrovné nástupisko bude situované na mieste pôvodnej koaje 4. Bude ma dku 400 m a bude prístupné schodiskom a výahom zo zrekonštruovaného podchodu pre cestujúcich. Šírka nástupiska bude 8,55 m. Novými objektmi budú stavebné objekty a prevádzkové súbory súvisiace s vybudovaním novej traknej napájacej stanice (TNS). Táto bude umiestnená na avej strane rusoveckého zhlavia. Lokalita je vymedzená na severe areálom preerpávacej stanice daových vôd elezninej stanice, z juhu komunikáciou zabezpeujúcou prístup do objektov Autonova, z východu areálom autoservisu Citroen a na západe koajiskom stanica Petralka.
 
Predmestské (filiálske) zhlavie je potrebné prebudova z dôvodu zapojenia dvoch nových traových koají trate Predmestie – Petralka, ktoré sú vovedené do stanice z vonkajších strán jestvujúcich traových koají. Prestavba rusoveckého zhlavia je vyvolaná zdvojkoajnením traového úseku Petralka – Kittsee. Zrušená bude as koaje . 4 a medzi koajami . 2 a 6 bude vybudované ostrovné nástupište s napojením na jestvujúci podchod pre cestujúcich. Z dôvodu zaústenia dvoch nových traových koaji dôjde na predmestskom zhlavi k zásadnej zmene konfigurácie koajového riešenia. Zapojenie druhej traovej koaje v úseku Petralka - Kittsee (štátna hranica SR/RR) je dôvodom prestavby rusoveckého zhlavia s dopadom hlavne na nepárnu skupinu koaji. Návrh prestavby rusoveckého zhlavia uvauje s moným budúcim zapojením druhej koaje v smere od Rusoviec bez potreby zmeny konfigurácie zhlavia. Osové vzdialenosti koaji budú totone s dnešným stavom 5,0 m resp. 6,0 m vzdialenos novej koaje . 4a. Prechod osových vzdialenosti na rusoveckom zhlaví pri napojení na US 31 bude riešený pouitím zloených oblúkov. Rozšírenie stanice si vyiada vybudovanie nového elezniného telesa, o si vyiada odstránenie niektorých objektov prekáajúcich výstavbe. Asanovaný bude objekt stavadla 2 v stanici Petralka v nkm 18,414. Celková dka nového elezniného spodku bude 5712,00 m.
 
Projekt TEN-T 17 Petralka - severná as
TEN-T 17
 
V súasnosti sú v stanici Petralka vybudované dve nástupištia. Jedno krajné (. 1) pri koaji . 8 a jedno ostrovné nástupište (. 2) medzi koajami . 5 a 7a resp. 9. Prístup na nástupište . 1 je úrovový z výpravnej budovy a na nástupište . 2 mimoúrovový, podchodom pre cestujúcich. Nové ostrovné nástupište bude vybudované medzi koajami . 2 a 6. Koaj . 4 bude v potrebnom rozsahu demontovaná. Nástupište bude ma dku 400,00 m a bude medzi priamymi koajami. Šírka nástupištia bude 8,550 m. Vzdialenos nástupnej hrany od osi priahlých koají bude 1,725 m. Výška nástupnej hrany bude 550 mm nad temenom koaje t.j. 137,525 m n. m. Nástupište bude na oboch koncoch ukonene rampami. Prístup na nástupište bude riešený mimoúrovovo vybudovaním schodiskových rámp a výahov z jestvujúceho podchodu pre cestujúcich. Núdzový prístup na nástupište bude riešený vybudovaním prístupového chodníka šírky 2,5 m, ktorý bude napojený na jestvujúci chodník umoujúci úrovový prístup na jestvujúce nástupište . 2. Nástupište bude v celej dke zastrešené s výškou prestrešenia 6,465 m od úrovne nástupiša. Existujúci podchod na nástupište v skm 17,939 bude zrekonštruovaný. Prístup na nástupište bude zabezpeova elezobetónové zemné schodište s vonou šírkou 3,55 m a osobný výah. Po stranách schodiša budú elezobetónové steny. Po oboch stranách nástupiša zostane pozd schodiša voný priestor šírky 2,1 m. Zrekonštruovaný bude tie batoinový podchod, úelom rekonštrukcie bude zabezpei prepojenie existujúceho batoinového podchodu s novovybudovaným nástupišom. Prístup na nástupište z podchodu bude pomocou nákladného výahu.
 
Projekt TEN-T 17 Petralka - juná as
TEN-T 17
 
V obvode stanice Petralka budú vybudované protihlukové steny, ktoré budú chráni priahlú zástavbu na pravej strane v celom rozsahu stavby. Ide o zástavbu ulíc Röntgenova, Kopianska a priahlých území. Novo navrhované steny budú nadväzova na u jestvujúce steny a na staninú budovu. Územie elezninej stanice má protihlukové opatrenia vybudované na pravej strane v staniení nkm 17,407 – 17,815. Pokraovaním protihlukovej bariéry je objekt staninej budovy.
 
V stanici Petralka bude vybudovaná nová TNS Petralka a rozvoda 110 kV umiestnená v areáli TNS. Vonkajšia rozvoda 110 kV bude v junej asti areálu TNS. V areáli bude vybudované kryté stanovište transformátorov 110/27 kV, ktoré sa bude nachádza v tesnej blízkosti rozvodne 110 kV. Objekt prevádzkovej budovy traknej napájacej stanice bude situovaný v severovýchodnej asti budúceho oploteného areálu TNS. Objekt bude jednopodlaný nepodpivniený murovaný, jeho výška bude 5,55 m. Bude v om dozora, rozvoda 27 kV, trafokomora I., trafokomora II., miestnos technickej dokumentácie, miestnos oznamovacích a prenosových zariadení, diela, sklad hasiacich prístrojov, náhradný prúdový zdroj so skladom PHM, miestnos akumulanej batérie, priestory šatne a kuchynky a sociálne zariadenie. Vykurovanie bude elektrické pomocou konvektorov, s vyuitím prebytkového tepla z technologických miestností. Na vymedzenom území sa nachádza cestná komunikácia, ktorá bude iastone vybúraná kvôli výstavbe alších objektov TNS. Pre navrhovanú traknú napájaciu stanicu v Petralke bude zabezpeený prístup do jej areálu prístupovou komunikáciou z Panónskej cesty.
 
Na záver erstvé informácie, ktoré o projekte zverejnili SR:
 
V súasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutie bolo vydané. Tri developerské spolonosti voi vydanému územnému rozhodnutiu podali odvolanie a Krajský stavebný úrad (KSÚ) svojim rozhodnutím zrušil územné rozhodnutie a vrátil vec na nové konanie (rozhodnutie KSU ešte nie je právoplatné). V súasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, prebieha posudzovanie a schvaovací proces. Zárove sa pripravuje majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteností.
 
Zdroj: Projekt TEN-T 17

 

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home